Obchodní podmínky a podmínky zpracování osobních údajů GDPR

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 
„Prodávající“ je právnická osoba BAMARMI s.r.o., se sídlem Kobylín 16, 644 00 Brno, IČO: 07579799. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.kvetiny-brno.cz s květinami a doplňkovým zbožím.
„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.
Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
 
Předmět smlouvy
 
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotce. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.
 
Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující výhradně písemnou formou na emailovou adresu info@kvetiny-brno.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejméně 4 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.
 
Objednání zboží a uzavření smlouvy
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 
Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“)  fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.
 
K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník potvrdí výběrem platební metody a odsouhlasením těchto obchodních podmínek při objednávání zboží a dále souhlasí s kontrolou dovršení 18 let věku při doručení zboží naším kurýrem.
 
Objednání zboží a uzavření smlouvy
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 
 
Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky
 
Ceny uvedené na internetovém obchodě www.kvetiny-brno.cz jsou platné v okamžiku objednání. 
 
Možnosti platby pro internetové objednávky:
 
  • bankovním převodem předem - prodávající zboží expeduje po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího,
  • dobírkou - kupující zboží zaplatí při doručení zboží ,
  • platební kartou – platba na přes terminál České spořitelny.
 
Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 
Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem, nebo který je při osobním odběru předán v provozovně prodávajícího. Pokud není na dodací adrese možné zboží předat určené osobě, má kupující, nebo určená osoba právo vyzvednout si zboží v provozovně Květiny M. Huszárová na adrese Veselá 22, Brno po dobu 2 dnů. Pokud nedojde po uplynutí této doby k vyzvednutí zboží, je objednávka považovaná za vyřízenou a kupující nemá právo na žádné další plnění ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen doručit zboží na žádné další místo určení, mimo adresu uvedenou v objednávce.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
 
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 

Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
Základní ustanovení
1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BAMARMI s.r.o. IČ: 07579799 se sídlem Kobylín 16, Brno. (dále jen: „správce“).
2.     Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Martin Huszár, Kobylín 16, 64400  Brno
email: huszar@kvetiny-brno.cz
telefon: 608 323 008
3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, případně údaje jiného adresáta, nezbytné pro plnění smlouvy. 
 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
2.     Účelem zpracování osobních údajů je
·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 
IV.
Doba uchovávání údajů
1.     Správce uchovává osobní údaje 
·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby 
·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
·      zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
·      zajišťující marketingové služby.
2.     Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 
VI.
Vaše práva
1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte 
·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
·      právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  
Závěrečná ustanovení
 
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.