Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
„Prodávající“ je fyzická osoba Miluše Huszárová, se sídlem Kobylín 16, 644 00 Brno, IČO: 130 41 584. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.kvetiny-brno.cz s květinami a doplňkovým zbožím.
„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.
Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
 
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotce. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.
 
Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující výhradně písemnou formou na emailovou adresu info@kvetiny-brno.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejméně 4 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.
 
Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 
Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky
Ceny uvedené na internetovém obchodě www.kvetiny-brno.cz jsou platné v okamžiku objednání. 
 
Možnosti platby pro internetové objednávky:
 
  • bankovním převodem předem - prodávající zboží expeduje po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího,
  • dobírkou - kupující zboží zaplatí při doručení zboží ,
  • platební kartou – platba na přes terminál České spořitelny.
 
Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.
 
Odstoupení od smlouvy
Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem, nebo který je při osobním odběru předán v provozovně prodávajícího. Pokud není na dodací adrese možné zboží předat určené osobě, má kupující, nebo určená osoba právo vyzvednout si zboží v provozovně Květiny M. Huszárová na adrese Veselá 22, Brno po dobu 2 dnů. Pokud nedojde po uplynutí této doby k vyzvednutí zboží, je objednávka považovaná za vyřízenou a kupující nemá právo na žádné další plnění ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen doručit zboží na žádné další místo určení, mimo adresu uvedenou v objednávce.
 
Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět. Prodávající považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
 
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 
Závěrečná ustanovení
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
Prohlášení o ochraně osobních dat
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů